×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Procedura recenzowania i formularz recenzji
 • Artykuł o charakterze naukowym publikowany w kwartalniku Journal of Metallic Materials jest recenzowany przez specjalistów. Autorzy kierując artykuł do publikacji w kwartalniku Journal of Metallic Materials wyrażają zgodę na jego zrecenzowanie.
 • Lista Recenzentów współpracujących z Redakcją w danym roku jest podawana w ostatnim numerze czasopisma. Lista Recenzentów umieszczana jest także na stronie internetowej kwartalnika.
 • Wymagania formalne przygotowania artykułu do publikacji w kwartalniku oraz zalecenia dotyczące przeciwdziałania przypadkom "ghostwriting" i "guest autorship" zawarte są we Wskazówkach dla Autorów.
 • Przy wyborze Recenzenta Zespół Redakcyjny kieruje się:
  • kompetencjami w danej dziedzinie nauki,
  • brakiem konfliktu interesów Recenzenta i Autorów.
 • Zespół Redakcyjny kierując do Recenzenta prośbę o recenzję umożliwia mu wstępne zapoznanie się z tematyką publikacji i podaje informacje dotyczące terminu wykonania recenzji i jej charakteru. Po zaaprobowaniu propozycji Recenzent otrzymuje pełny tekst artykułu wraz z formularzem recenzji.

 • Recenzowanie artykułów jest nieodpłatne.
 • Nazwisko Recenzenta nie jest ujawniane; ujawnienie może nastąpić wyłącznie na podstawie jego zgody.
 • Recenzent opracowuje recenzję artykułu w formie pisemnej na formularzu recenzji, odnosząc się zwłaszcza do kwestii innowacyjności przedstawionej pracy, stopnia samodzielności jej wykonania, prawidłowości stosowanych oznaczeń i jednostek oraz zwracając uwagę na usterki językowe. Recenzja powinna zawierać ocenę poszczególnych części artykułu i powinna się kończyć wnioskiem dotyczącym dopuszczenia artykułu do druku.
 • Recenzent zwraca uwagę na poszanowanie praw własności intelektualnej oraz niedopuszczanie do plagiatu i innego rodzaju nieprawidłowości, np. fałszowania danych eksperymentalnych.
 • W oparciu o otrzymaną recenzję Zespół Redakcyjny podejmuje decyzję o skierowaniu artykułu do druku, odrzuceniu artykułu lub o odesłaniu go do Autora celem naniesienia poprawek.
 • W przypadku konieczności wprowadzenia poprawek Zespół Redakcyjny przekazuje artykuł Autorowi wraz z tekstem recenzji.
 • Autor po otrzymaniu recenzji z uwagami ma obowiązek ustosunkować się do nich i wprowadzić w tekście odpowiednie zmiany. W przypadku uwag, z którymi Autor się nie zgadza może przygotować odpowiedź na recenzję. W takim przypadku, a także przypadku decyzji Recenzenta co do ponownego okazania artykułu po korekcie autorskiej artykuł kierowany jest ponownie do Recenzenta.
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu artykułu do druku podejmuje Zespół Redakcyjny w oparciu o treść recenzji i o ocenę ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez Autora.
 • W przypadku recenzji negatywnej artykuł może być kierowany do dodatkowej recenzji
 • Teksty o charakterze nienaukowym nie wymagają recenzji i są kwalifikowane do druku bezpośrednio przez Redaktora naczelnego.


Powrótwersja do druku