×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wydarzenia

Posiedzenie Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej (HIPH) i Polskiej Platformy Technologicznej Stali (PPTS)

8 października 2013 roku w Instytucie odbyło się wspólne posiedzenie Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej (HIPH) i Polskiej Platformy Technologicznej Stali (PPTS). Celem posiedzenia było omówienie możliwości wykorzystania przez krajowy przemysł stalowy i branże z nim związane szans pojawiających się w związku z:

 • dostosowaniem w marcu 2013 roku Strategicznego Programu Badań Europejskiej Platformy Technologicznej Stali ESTEP do priorytetów nowego Programu Ramowego Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Horizon 2020,
 • opublikowaniem przez Komisję Europejską w czerwcu 2013 roku dokumentu „Action plan for competitive and sustainable steel industry in Europe”, stanowiącego polityczną deklarację wsparcia dla przemysłu stalowego,
 • zawiązaniem inicjatywy SPIRE - Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency, która ma na celu uruchomienie w ramach Programu Ramowego Horizon 2020 - w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne, programu badawczo-rozwojowego na rzecz „przemysłów surowcowych” („proces industries”), tj. przemysłu: chemicznego, stalowego, mineralnego, metali nieżelaznych, cementowego i materiałów ceramicznych; od czerwca 2013 r. Instytut jest członkiem SPIRE,
 • nowym budżetem unijnym na lata 2014-2020, w ramach którego Polska otrzyma około 100 mld euro, a znacząca część tych środków zostanie przeznaczona na badania i rozwój.

Na tym tle Instytut przedstawił dwie propozycje badawcze, przewidziane do zgłoszenia do inicjatywy SPIRE:

 • Rozwój technologii wytwarzania i przetwórstwa zapewniających wymagany poziom jakości wyrobów pomimo pogarszającej się jakości surowców (Adaptation of processing technologies to variability of physico-chemical properties and deteriorating quality of raw materials, providing the required quality of semi-products and products - TEDERAM),
 • Rozwój zaawansowanych narzędzi i systemów informatycznych, opartych na wiedzy, w celu inteligentnego wytwarzania wyrobów metalowych (Development of advanced Knowledge-Based systems and simulation tools aimed at supporting the intelligent manufacturing of metal products - SITIM).

W wyniku dyskusji uzgodniono, że oba projekty TEDERAM i SITIM są interesujące dla przemysłu stalowego.


Zebranie Ogólne Uczestników Polskiej Platformy Technologicznej Stali (PPTS)

8 października 2013 roku w Instytucie Metalurgii Żelaza odbyło się Zebranie Ogólne Uczestników PPTS. Podczas zebrania dokonano zmian w Porozumieniu o utworzeniu Polskiej Platformy Technologicznej stali (pełny tekst porozumienia w zakładce Dokumenty i opracowania). Wybrano Komitet Sterujący na kadencję na lata 2013 – 2017 w składzie:

1. Stefan Dzienniak
-
Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
2. Zenon Górniak
-
Huta Łabędy S.A.
3.Jerzy Łabaj
-
Politechnika Śląska
4. Mirosław Motyka
-
ArcelorMittal Poland S.A.
5. Jerzy Pasternak
-
RAFAKO S.A.
6. Adam Schwedler
-
Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
7. Aleksander Sobolewski
-
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
8. Janusz Suszczyński
-
Stowarzyszenie Producentów Materiałów Ogniotrwałych

Na Przewodniczącego Komitetu Sterującego PPTS wybrano Mirosława Motykę.

Obowiązki Koordynatora PPTS w kadencji 2013 – 2017 powierzono Instytutowi Metalurgii Żelaza.


Dyrektor Instytutu został powołany w skład Komitetu Sterującego Europejskiej Platformy Technologicznej Stali

W dniu 13.03.2013 roku  Dyrektor Instytutu, dr inż.  Adam Schwedler, został powołany w skład Komitetu Sterującego Europejskiej Platformy Technologicznej Stali (ESTEP). ESTEP ma istotny wpływ na kierunki i priorytety europejskich badań na rzecz przemysłu stalowego. W maju br. zaktualizowany  został  Strategiczny Program Badań ESTEP (http://www.cordis.europa.eu/estep/agenda_en.html).


Informacja o spotkaniu Grupy Roboczej nr 1 "Efficient use of natural resources" ESTEP

W dniu 16 marca 2012 roku w Brukseli odbyło się trzecie spotkanie zespołów roboczych Europejskiej Platformy Technologicznej Stali ds. recyklingu i waloryzacji żużli stalowniczych oraz odzysku żelaza z różnych produktów ubocznych, w którym uczestniczył dr inż. Bogdan Zdonek z Instytutu Metalurgii Żelaza. Głównym celem spotkania była dyskusja o stanie techniki przeróbki żelazonośnych produktów ubocznych i odpadowych oraz ocena pierwszej wersji projektu działań w programie SPIRE (zrównoważony przemysł przetwórczy) w zakresie poprawy efektywności wykorzystania zasobów i energii.


Informacja o pracach Grupy Roboczej nr 6 Europejskiej Platformy Technologicznej Stali z udziałem przedstawiciela Instytutu

W dniu 12 kwietnia 2011 roku, w Brukseli odbyło się spotkanie robocze Grupy Roboczej nr 6 (WG6 "Energy") Europejskiej Platformy Technologicznej Stali, w którym uczestniczył dr inż. Krzysztof Radwański z Instytutu Metalurgii Żelaza. Podczas spotkania dr Radwański przedstawił propozycję tematu badawczego, opracowaną przez IMŻ, dotyczącą materiałów na kotły opalane biomasą. Tematyka ta została zaakceptowana przez WG6 i ujęta w działaniach strategicznych grupy. Przedstawiona propozycja została umieszczona w bazie danych grupy WG6 na stronie http://circa.europa.eu. W bazie tej można znaleźć także inne propozycje tematów zgłaszanych w ramach WG6.


Konferencja "Talent management in the European steel industry"

Konferencja została zorganizowana przez 5 Grupę Roboczą "People" Europejskiej Platformy Technologicznej Stali (ESTEP). Konferencja odbyła się w Dusseldorfie 11 listopada 2010 roku, jako jedna z sesji konferencji organizowanej przez VDEh STAHL 2010 - PROGRESS IS TRADITION. Przedmiotem konferencji było zarządzanie talentami w europejskim przemyśle stalowym. Obrady koncentrowały się m.in. na polityce kadrowej w europejskich spółkach hutniczych oraz metodach kształtowania pozytywnego wizerunku hutnictwa w społeczeństwie, jako nowoczesnego przemysłu i atrakcyjnego miejsca pracy dla absolwentów instytucji edukacyjnych. W konferencji udział wzięli studenci wydziałów metalurgicznych, profesorowie tych wydziałów, przedstawiciele przemysłu hutniczego, związków zawodowych oraz pracownicy Komisji Europejskiej. Ze strony polskiej prezentacje przedstawili Andrzej Wypych (Członek Zarządu ArcelorMittal Poland S.A.) i Adam Schwedler (Dyrektor Instytutu Metalurgii Żelaza). W trakcie konferencji wygłoszono 8 referatów oraz przeprowadzono dyskusję przy okrągłym stole.

W prezentowanych referatach oraz w trakcie dyskusji prezentowano sposoby zarządzania kadrami, a zwłaszcza talentami (tzw. "talent management") w różnych spółkach hutniczych, których celem jest początkowo pozyskanie wysokokwalifikowanych pracowników, a następnie utrzymanie ich w spółce. Zwracano również uwagę na skutki kryzysu demograficznego w Europie, który w perspektywie roku 2050 może skutkować brakiem siły roboczej.


Posiedzenie Mirror Group Europejskiej Platformy Technologicznej Stali - ESTEP

W dniu 9.11.2010 r. odbyło się w Brukseli kolejne posiedzenie Mirror Group Europejskiej Platformy Technologicznej Stali - ESTEP (program w  załączeniu). Najważniejszym punktem posiedzenia było wypracowanie rekomendacji ESTEP dla Komisji Europejskiej ws. następnego Programu Ramowego (FP-8). Oczekuje się, że Program ten ma być zorientowany - w większym stopniu niż Program obecny (FP-7) - na gospodarkę i przemysł. Stąd o FP-8 dyskutuje się w kategoriach nie tylko nauki i rozwoju, lecz również innowacji. Promowane mają być w nim nie tylko nowe (new) lecz również nowoczesne (advanced) materiały. Ze strony polskiej w posiedzeniu uczestniczył dyrektor Instytutu Metalurgii Żelaza dr inż. Adam Schwedler, który - na zaproszenie Sekretarza Generalnego ESTEP - przedstawił propozycje PPTS dotyczące FP-8. (Tekst wystąpienia w  załączeniu)


Posiedzenie Prezydium Polskiej Platformy Technologicznej Stali

22 października 2010 roku w Dąbrowie Górniczej - w siedzibie ArcelorMittal Poland S.A. - odbyło się posiedzenie Prezydium PPTS. Omawiano następujące główne zagadnienia:

 1. Informację Koordynatora nt. posiedzenia Mirror Group ESTEP, które odbędzie się 9.11.2010 - ocena 7 Programu Ramowego (FP7); rekomendacja dla FP8; zwiększenie w FP8 udziału krajów Europy Wschodniej
 2. Celowość koordynacji działania platform technologicznych w Polsce - inicjatywa Pana dr A. Siemaszko

Ad. 1. Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący KS stwierdził, że zebrani członkowie KS PPTS uznają za celowe, by obszary koncentracji FP8 zaproponowane przez Koordynatora (integracja zespołów badawczych "nowej" i "starej" Europy, nowe technologie w przemysłach tradycyjnych, zniesienie wszelkiego typu ograniczeń dla przemysłu stalowego, poprawa społecznego wizerunku przemysłu stalowego w Europie) zostały w tej postaci zaprezentowane podczas obrad Mirror Group ESTEP 9 listopada 2010 roku. Ad.2. W dyskusji stwierdzono, że PPTS dotychczas dobrze działa bez koordynacji, aczkolwiek można uznać, że pewne działania, jak np. współpraca horyzontalna platform czy współdziałanie na rzecz pozyskiwania środków na realizację projektów, zapisanych w strategicznych programach badań poszczególnych platform, mogłyby skorzystać na centralnej koordynacji. Przewodniczący KS zaproponował, aby na następne posiedzenie KS PPTS zaprosić dr A. Siemaszko, który mógłby przedstawić program koordynacji platform. Ponadto Członkowie Komitetu Sterującego PPTS jednogłośnie poparli propozycję, by kandydatem PPTS do rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju został prof. Józef Paduch z Instytutu Metalurgii Żelaza.


Pracownik Instytutu Metalurgii Żelaza dr inż. Krzysztof Radwański został przyjęty w skład Grupy Roboczej nr 6 (WG6 "Energy") Europejskiej Platformy Technologicznej Stali

Pracownik Instytutu Metalurgii Żelaza dr inż. Krzysztof Radwański został przyjęty w skład Grupy Roboczej nr 6 (WG6 "Energy") Europejskiej Platformy Technologicznej Stali na posiedzeniu tej Grupy w Brukseli w dniu 14.10.2010 roku. Grupa ta zajmuje się problemami związanymi z materiałami i technologiami wytwarzania, magazynowania i transportu energii, stosowanymi w energetyce: wiatrowej, opartej na oleju, gazie, węglu kamiennym i brunatnym oraz źródłach odnawialnych. W spotkaniach roboczych uczestniczą oprócz przedstawicieli jednostek naukowych również przedstawiciele największych europejskich koncernów przemysłowych, zajmujących się wytwarzaniem wyrobów stosowanych w energetyce.


Informacja o pracach grupy roboczej nr 5 Europejskiej Platformy Technologicznej Stali z udziałem przedstawiciela Instytutu

24 września 2010 roku odbyło się w Brukseli kolejne spotkanie Working Group No 5 "People" Europejskiej Platformy Technologicznej Stali, w którym uczestniczył przedstawiciel Polskiej Platformy Technologicznej Stali dr inż. Wojciech Szulc z Instytutu Metalurgii Żelaza. W trakcie spotkania poruszono m.in. następujące zagadnienia:

 • omówiono pierwsze wyniki prac nowej podgrupy "Health & Safety", zmierzające do wykreowania projektu z funduszu RFCS;
 • w zakresie wymiany najlepszych praktyk przedstawiono szereg prezentacji (ArcelorMittal, Tenaris, ThyssenKrupp Steel) z zakresu stosowanych kluczowych wskaźników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - tzw. KPI - Key Performance Indicators;
 • omówiono zagadnienia związane z rozpoczęciem projektu Greening Technical VET - Sustainable Training Module for the European Steel Industry (GT-VET); koordynator (A. Schröder TU Dortmund) poinformował, że formalny początek projektu przypada na 2.01.2011;
 • A. Schröder przedstawił wstępne założenia projektu "2-smart", w ramach którego miałby być zbudowany europejski system zarządzania ryzykiem;
 • omówiono sprawy organizacyjne związane ze zbliżającym się terminem konferencji Talent Management in European Steel Industry (Düsseldorf 11.11.2010).

Następne spotkanie WG5 ESTEP zaplanowano na styczeń 2010 w Brukseli.


Otwarcie I konkursu w ramach nowej inicjatywy o nazwie KadTech

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 7 lipca br. ogłosił otwarcie I konkursu w ramach nowej inicjatywy o nazwie KadTech. Program KadTech Narodowego Centrum Badań i Rozwoju służy wzmocnieniu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a wysoko wykwalifikowanymi specjalistami ze sfery naukowo-badawczej. Program przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców realizujących projekty polegające na opracowaniu i/lub wdrożeniu innowacji technologicznej opartej na komercyjnym wykorzystaniu wyników badań. więcej »


Informacja o pracach Grupy Roboczej nr 5 Europejskiej Platformy Technologicznej Stali z udziałem przedstawiciela Instytutu

27 maja 2010 roku odbyło się w Brukseli kolejne spotkanie Working Group No 5 "People" Europejskiej Platformy Technologicznej Stali, w którym uczestniczył przedstawiciel Polskiej Platformy Technologicznej Stali dr inż. Wojciech Szulc z Instytutu Metalurgii Żelaza.

W trakcie spotkania poruszono m.in. następujące zagadnienia:

 • omówiono potrzebę utworzenie nowej podgrupy "Health & Safety" i kreowania w tym zakresie nowych projektów z wykorzystanie funduszu RFCS. Do WG5 przystąpili przedstawiciele z TKSE AG (Pan Missfelder) oraz ArcelorMittal Spain (Pan Peteira), którzy zainteresowani są tego typu działaniami w ramach ESTEP;
 • Pan Gibelieri przedstawił inicjatywę "STEELMASTER", proponując włączenie jej do obszaru aktywności WG5; STEELMASTER jest specjalistycznym kursem dla profesjonalistów z sektora stalowego, dającym stosunkowo szeroki punkt widzenia na miejsce tego sektora w bieżącej strukturze gospodarki europejskiej.

Następne spotkanie WG5 ESTEP zaplanowano na 24 września 2010 w Brukseli.


Polska Platforma Technologiczna Stali

30 kwietnia 2010 roku w Ustroniu w Hotelu Belweder odbyło się Zebranie Ogólne Uczestników Polskiej Platformy Technologicznej Stali. Zebrani przyjęli sprawozdania ustępującego Komitetu Sterującego oraz Koordynatora Platformy. Podczas zebrania ustalono liczebność Komitetu Sterującego na 6-9 osób. Wybrano nowy, ośmioosobowy Komitet Sterujący:

 

1. Pan Stefan Dzienniak
-
ArcelorMittal Poland
2. Pan Henryk Odoj
-
Ferrostal Łabędy Sp. z o.o.
3. Pan Romuald Talarek
-
Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
4. Pan Jerzy Pasternak
-
RAFAKO S.A.
5. Pan Zbigniew Malinowski
-
Akademia Górniczo-Hutnicza
6. Pan Henryk Dyja
-
Politechnika Częstochowska
7. Pan Aleksander Sobolewski
-
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
8. Pan Adam Schwedler
-
Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

14 maja na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Komitetu Sterującego na Przewodniczącego wybrano Pana Stefana Dzienniaka. Zastępcą Przewodniczącego został Pan Aleksander Sobolewski. Obowiązki Koordynatora Platformy ponownie powierzono Instytutowi Metalurgii Żelaza.


Informacja o pracach grupy roboczej nr 5 Europejskiej Platformy Technologicznej Stali z udziałem przedstawiciela Instytutu

13 stycznia 2010 roku odbyło się w Brukseli kolejne spotkanie Working Group No 5 "People" Europejskiej Platformy Technologicznej Stali, w którym uczestniczył przedstawiciel Polskiej Platformy Technologicznej Stali dr inż. Wojciech Szulc z Instytutu Metalurgii Żelaza. W trakcie spotkania poruszono m.in. następujące zagadnienia:

 • W związku z nierekomendowaniem do finansowania projektu "Steel Cities" zgłoszonego przez WG5 do Programu Leonadro da Vinci podjęto decyzję, że zaktualizowany i poprawiony wniosek na ten projekt zostanie złożony w konkursie, który odbędzie się w lutym 2010 roku; projekt będzie nosił tytuł GREEN STEEL SILLS
 • Inną inicjatywą WG5 jest organizacja międzynarodowej konferencji "Talent Management in European Steel Companies and Universities", która odbędzie się 11 listopada 2010 roku w Düsseldorfie
 • Pan Jean-Claude Charbonnier (ESTEP) przekazał informacje o zmianie na stanowisko Sekretarza Generalnego ESTEP, która będzie miała miejsce w maju 2010 roku - miejsce Pana Charbonnier zajmie Pan Bertrand de Lamberterie

Następne spotkanie WG5 ESTEP zaplanowano na 27 maja 2010 w Brukseli.


Informacja o spotkaniach I Grupy Roboczej Europejskiej Platformy Technologicznej Stali w 2009 roku

W roku 2009 WG1 (ESTEP Working Group 1- Profit through innovation and technology) odbyła - zgodnie z zaplanowanym harmonogramem - cztery spotkania w następujących terminach:

 • 13 stycznia 2009 / Bruksela,
 • 22 kwietnia 2009 / Bruksela,
 • 17 czerwca 2009 / Bruksela,
 • 14 października / konferencja internetowo-telefoniczna.

Najważniejszymi stałymi punktami programu spotkań były:

 • wymiana informacji i prezentacje dotyczące tematyki i organizacji przygotowywania przez członków WG1 wniosków na projekty badawcze przedkładane do finansowania z funduszu RFCS,
 • dyskusje dotyczące priorytetów badawczych programu RFCS w dziedzinach dotyczących stali,
 • przygotowywanie propozycji do dużych intersektorowych europejskich programów badawczych; propozycje te są przygotowywane przez zespoły robocze wyłonione z WG1,
 • współpraca WG1 z innymi grupami roboczymi ESTEP,
 • informacje dotyczące działalności ESTEP w okresie pomiędzy spotkaniami WG1, prezentowane przez Sekretarza Generalnego ESTEP J.C. Charboniera.

Członkiem WG1 jest doc. dr hab. inż. Bogdan Garbarz, reprezentujący PPTS i IMŻ. Informacje o pracach grup roboczych ESTEP publikowane są w biuletynach ESTEP Member Newsletter oraz w rocznych sprawozdaniach ESTEP Activity Report. Wydawnictwa te są dostępne na stronach internetowych ESTEP.


Spotkanie Working Group No 5 "People" Europejskiej Platformy Technologicznej Stali

29 września 2009 roku odbyło się w Brukseli kolejne spotkanie grupy roboczej nr 5 (WG5) Europejskiej Platformy Technologicznej Stali. Od stycznia 2008 roku w pracach WG5 uczestniczy przedstawiciel Polskiej Platformy Technologicznej Stali dr Wojciech Szulc. Ponadto w pracach grupy uczestniczą przedstawiciele Voestalpine (Austria), Eurofer, Riva Acciaio (Włochy), ThyssenKrupp Steel (Niemcy), University of Ancona (Włochy), RWTH Aachen (Niemcy), University of Leuven (Belgia), German Federation of Steel (Niemcy), University Dortmund (Niemcy), National Metals Technology Centre (Wielka Brytania), European Metal Federation.

WG5 podejmuje m.in. działania zmierzające do uczynienia sektora stalowego atrakcyjnym miejscem pracy dla młodych i utalentowanych ludzi. Szczególnie ważna jest poprawa wizerunku sektora stalowego, ukazująca go jako przemysł przyjazny dla środowiska, stosujący nowoczesne i silnie skomputeryzowane procesy technologiczne, miejsce pracy i kariery dla wielu specjalistów z różnych dziedzin.

W trakcie ostatniego spotkania poruszono m.in. następujące zagadnienia:

 • poinformowano o fakcie nierekomendowania do finansowania projektu "Steel Cities" zgłoszonego przez WG5 do Programu Leonardo da Vinci; jednocześnie uzgodniono, że zaktualizowany i poprawiony wniosek na ten projekt zostanie powtórnie złożony w 2010 roku,
 • Pan Charbonnier (ESTEP) przekazał informacje z Sekretariatu Generalnego ESTEP, m.in. o spotkaniu grup technicznych RFCS (Research Found for Steel and Coal), które odbędzie się 16 grudnia 2009 w Brukseli,
 • Pani Darge (Eurofer) poinformowała o ostatnich działaniach podejmowanych przez European Sectoral Social Dialogue Committee (m.in. wymiana najlepszych praktyk w zakresie bhp, propozycja projektu w zakresie stworzenia europejskiej matrycy do oceny ryzyka w hutnictwie).

Ponadto w ramach wymiany najlepszych praktyk przedstawiono trzy prezentacje:

 • "How to involve teachers" - Prof. Evangelista z University of Ancona,
 • "Value: Program Management Development" - Pan Balla z Voestalpine,
 • "Learning partnership" - Pan Schroeder z University Dortmund.

Następne spotkanie WG5 ESTEP odbędzie się 13 stycznia 2010 w Brukseli.


III Spotkanie Mirror Group ESTEP

W dniu 2 lipca 2009 roku w Brukseli odbyło się III Spotkanie Mirror Group Europejskiej Platformy Technologicznej Stali (ESTEP), w której uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej i krajów członkowskich. Polską Platformę Technologiczną Stali reprezentował dyrektor Instytutu Metalurgii Żelaza - dr inż. Adam Schwedler.

Głównym tematem spotkania było omówienie inicjatyw ESTEP odnoszących się do Europejskiego Planu Naprawy Gospodarczej, ogłoszonego pod koniec ubiegłego roku. Stanowią je następujące programy badawcze: ULCOS II (dotyczący obniżenia emisji CO2 w hutnictwie); "ZIELONE POJAZDY" (Green Car), "BUDYNKI EFEKTYWNE ENERGETYCZNIE" (Energy-Efficient Building) i "FABRYKI PRZYSZŁOŚCI" (Factories of the future).

Program ULCOS wchodzi w drugą fazę realizacji, w ramach której zbudowana zostanie pilotowa instalacja wychwytywania CO2 z wielkopiecowego procesu produkcji surówki żelaza w hucie ArcelorMittal w Eisenhuettenstadt, a następnie większa instalacja demonstracyjna w hucie ArcelorMittal we Florange, która obejmować będzie zarówno wychwytywanie jak i składowanie CO2 w pobliskich podziemnych solankach.

Na spotkaniu omawiano także koordynację inicjatyw europejskich i krajowych. Dyskusję na ten temat rozpoczęła informacja zaprezentowana przez dr Schwedlera, który zwięźle omówił źródła finansowania działalności badawczo-rozwojowej w Polsce: z budżetu państwa i ze środków unijnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności) oraz przedstawił trzy przykłady polskich inicjatyw badawczych i wykorzystania środków publicznych na badania i rozwój:

 • Sekwestracja CO2 - program "Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania", uruchomiony i finansowany przez Ministra Środowiska, którego celem jest wskazanie potencjalnych składowisk CO2, spełniających w tym obszarze wymogi dyrektywy unijnej. Przemysł stalowy ma w odniesieniu do potencjalnego wykorzystania tych miejsc poważnego konkurenta, którym jest przemysł energetyczny.
 • Wytwarzanie energii - W październiku 2008 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ogłosił Krajowy Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych, obejmujący m.in. obszar badawczy "Energia i infrastruktura", w ramach którego zdefiniowano program "Zaawansowane technologie pozyskiwania energii". Nie ujęto jednak w tym programie zagadnienia materiałów konstrukcyjnych. Zastosowanie nowych gatunków stali na kotły energetyczne i poprawa ich parametrów roboczych ma ogromne znaczenie i dlatego Instytut Metalurgii Żelazo wraz z producentem kotłów RAFAKO S.A. podejmie próbę włączenia tego tematu do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 • Symulacja Procesów Przemysłowych - Przykładem wykorzystania środków publicznych jest również budowa Linii Półprzemysłowej Symulacji procesów technologicznych w Instytucie Metalurgii Żelaza. Jest ona wspomagana funduszami publicznymi poprzez finansowanie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu badawczego dotyczącego rozwoju metod symulacji fizycznej i komputerowej procesów przemysłowych. Ponadto w 2009 r. Instytut złożył wniosek o dofinansowanie z funduszy strukturalnych wydatków inwestycyjnych związanych z budową Linii.

Dr Schwedler zwrócił uwagę na fakt, że kierunki działalności badawczo-rozwojowej w Polsce są zgodne z priorytetami europejskimi, brak jest jednak solidnej współpracy w realizacji tej działalności z ośrodkami europejskimi, stąd wciąż słaba obecność Polski w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Wyraził nadzieję, że ESTEP jest organizacją , która może ułatwiać rozwój tej współpracy.


Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 2 lipca 2008 roku dr inż. Adam Schwedler, Dyrektor Instytutu Metalurgii Żelaza, nominowany został na członka Grupy Doradczej ds. Stali (Steel Advisory Group - SAG) Funduszu Badawczego Węgla i Stali. Został on drugim, obok dr inż. Jerzego Podsiadło, Wiceprezesa Zarządu Mittal Seel Poland, przedstawicielem Polskiej Platformy Technologicznej Stali w SAG.


Pracownik Instytutu Metalurgii Żelaza doc. dr hab. inż. Bogdan Garbarz został przyjęty w skład Grupy Roboczej nr 1 Europejskiej Platformy Technologicznej Stali na posiedzeniu tej Grupy w Brukseli w dniu 26.06.2008 roku. Głównym obszarem działania Grupy Roboczej 1 (GR1) są innowacyjne technologie dla przemysłu stalowego, a pełna jej nazwa jest następująca: Working Group 1 - Profit through innovation and technology / Grupa Robocza 1 - Zysk w wyniku stosowania innowacyjnych technologii.


II Spotkanie Mirror Group ESTEP

24 czerwca 2008 roku w Brukseli odbyło się II Spotkanie Mirror Group Europejskiej Platformy Technologicznej Stali (ESTEP) , w którym - oprócz przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz innych krajów członkowskich - uczestniczyli reprezentanci Polski: dr inż. Jerzy Podsiadło (Mittal Steel Poland) oraz dr inż. Adam Schwedler (Instytut Metalurgii Żelaza).

Spotkanie miało charakter dyskusji na temat kierunków badań na najbliższą przyszłość. Podkreślono potrzebę spójności między programami krajowymi a europejskim programem badawczym. Dużo miejsca poświęcono wdrażaniu II etapu programu ULCOS dotyczącego obniżenia emisji CO2 w hutnictwie, na którym to zwłaszcza programie koncentruje swoje działania ESTEP. Wskazano na konieczność aktywnej współpracy przy wdrażaniu programu ULCOS pomiędzy platformami ZEP (Europejska Platforma Czystych Technologii Weglowych) a ESTEP oraz na potrzebę zbadania w ramach międzynarodowej współpracy problemów prawnych i administracyjnych związanych z technologiami obniżania emisji CO2.

Strategiczny Program Badań ESTEP jest stale modyfikowany i w związku z tym zaprezentowano kilka dalszych priorytetowych obszarów działań: procesy efektywne energetycznie, racjonalne wykorzystanie surowców, rozwój inteligentnych systemów wytwarzania i nowych efektywnych zastosowań stali oraz produkcja i transport energii, w tym energetyka wiatrowa. ESTEP poparła kraje członkowskie we włączaniu tych tematów do programów europejskich.

Program ESTEP powinien być w większym stopniu wprowadzony do priorytetów siódmego programu ramowego. Należy korzystać też z innych możliwości, jak programy krajowe (w ramach programu Eureka), fundusze strukturalne poszczególnych krajów lub inne fundusze badawcze, a także Wspólne Inicjatywy Technologiczne (JTI).

Za istotny uznany został program ESTEP dotyczący zasobów ludzkich, który jednak w perspektywie powinien zostać włączony do programów europejskich, jak ERANET, KIC, PEOPLE.


W marcu 2008 roku dr inż. Wojciech Szulc (Kierownik Zespołu Wspomagania Procesów Produkcyjnych i Gospodarczych IMŻ) powołany został w skład grupy WG5 (People) Europejskiej Platformy Technologicznej Stali (ESTEP), zastępując na tym stanowisku dr inż. Adama Schwedlera.


W dniu 12 lutego 2008 r. w Instytucie Metalurgii Żelaza odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Sterującego Polskiej Platformy Technologicznej Stali w kadencji 2008-2009.

Porządek obrad obejmował m.in. wprowadzenie zmian do Regulaminu Działania Komitetu Sterującego, wybór Przewodniczącego Komitetu Sterującego, powołanie Koordynatora PPTS oraz wybór koordynatora 4. grupy roboczej ds. Kwalifikowane kadry dla przemysłu stalowego.

Zmiany Regulaminu Działania KS uwzględniły nową liczbę członków oraz usprawnienia w działaniu KS. Przewodniczącym 12 osobowego Komitetu został wybrany dr Jerzy Podsiadło - przedstawiciel ArcelorMittal Poland. Na wniosek Przewodniczącego KS Koordynatorem Platformy na kolejną kadencję został wybrany Instytut Metalurgii Żelaza.

W związku ze zgonem prof. Czesława Sajdaka, na Koordynatora grupy roboczej zajmującej się sprawami kadr dla hutnictwa powołany został dr Wojciech Szulc (IMŻ).

W dyskusji toczącej się podczas posiedzenia KS zwrócono uwagę na następujące problemy: rosnące znaczenie problematyki kadr dla hutnictwa, rolę prac B+R we wdrażaniu innowacji w hutnictwie oraz zagrożenia dla konkurencyjności krajowego sektora stalowego związane z podwyżkami cen energii elektrycznej oraz ograniczeniem limitów emisji dwutlenku węgla.


W dniu 18 grudnia 2007 roku w Hotelu Qubus w Katowicach odbyło się Zebranie Ogólne uczestników Polskiej Platformy Technologicznej Stali, któremu przewodniczył dr Romuald Talarek, Prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, Zastępca Przewodniczącego Komitetu Sterującego PPTS. Spotkanie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Sprawozdanie z działalności PPTS w latach 2006-2007 przedstawił dr Adam Schwedler, dyrektor Instytutu Metalurgii Żelaza, Koordynatora Platformy. Dr A. Schwedler omówił przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem i wdrażaniem Strategicznego Programu Badań (SPB) oraz promocją Platformy na forum krajowym i zagranicznym, a także współpracę z platformą europejską European Steel Technology Platform (ESTEP) oraz wskazał na konieczność kontynuowania rozpoczętych prac w zakresie realizacji SPB PPTS. Sprawozdanie z prac Komitetu Sterującego (KS) przedstawił jego przewodniczący dr Jerzy Podsiadło, Wiceprezes Zarządu ArcelorMittal Poland. Przypomniał zakres obowiązków i regulamin KS oraz omówił najważniejsze działania KS w okresie sprawozdawczym. Dr J. Podsiadło bardzo pozytywnie ocenił prace Koordynatora Platformy oraz przedstawił wyzwania stojące przed przemysłem stalowym, jakimi są wzrost cen surowców oraz konieczność poprawy ochrony środowiska, w tym radykalnego ograniczenia emisji CO2. Uczestnicy zebrania jednomyślnie przyjęli sprawozdania z działalności Platformy i Komitetu Sterującego. Przyjęto uchwałę o podwyższeniu liczby członków Komitetu Sterującego do maksimum 12 osób oraz dokonano wyboru nowego składu KS na kadencję w latach 2008-2009. W skład KS weszli Panowie: Leszek Blacha, Leszek Dobrzański, Henryk Dyja, Zbigniew Malinowski, Henryk Odoj, Jerzy Pasternak, Jerzy Podsiadło, Adam Schwedler, Józef Siwiec, Aleksander Sobolewski, Andrzej Stokłosa i Romuald Talarek. Dyskusja dotyczyła dalszej działalności Platformy w świetle potrzeb przemysłu stalowego w kraju, związanych z nowymi inwestycjami i modernizacją, z ochroną środowiska, kształceniem kadr dla hutnictwa oraz wyprzedzającymi badaniami na potrzeby tego sektora. Komitet Sterujący PPTS przyjął w skład Platformy spółkę BIPROSTAL S.A., firmę inżynieryjno-konsultingową z siedzibą w Krakowie.


W  dniach  8-9  listopada  2007  roku  w  Düsseldorfie  odbyła  się  doroczna  międzynarodowa   konferencja   Stahl   2007.W pierwszym dniu obrad jedna z sesji poświęcona została współpracy w dziedzinie badań naukowych w hutnictwie poprzez Europejską   Platformę   Technologiczną   Stali   (ESTEP).   W   referacie    wprowadzającym    Sekretarz    Generalny    ESTEP Dr Jean-Claude Charbonnier omówił m.in. współpracę ESTEP z krajowymi platformami stali: niemiecką, włoską, hiszpańską i polską.


W październiku 2007 r. Polska Platforma Technologiczna Stali przygotowała propozycję strategicznego programu badań dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) pt.: "Rozwój czystych i oszczędnych technologii wytwarzania stali i wyrobów stalowych".

Celem zaproponowanego programu jest uzyskanie znaczącego postępu w wytwarzaniu oraz przetwarzaniu stali i stalowych wyrobów hutniczych. Gospodarcze znaczenie problematyki technologii wytwarzania stali i nadawania wyrobom stalowym właściwości dostosowanych do potrzeb dynamicznie rozwijającej się polskiej gospodarki kwalifikuje ją do nadania jej statusu strategicznego programu badań realizowanego w ramach Krajowego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych przez NCBiR. Propozycja strategicznego programu badań została przygotowana w oparciu o Strategiczny Program Badań Polskiej Platformy Technologicznej Stali, uwzględniający zasady zrównoważonego rozwoju europejskiego przemysłu stalowego, które stanowią również podstawę strategicznego programu badań Europejskiej Platformy Technologicznej Stali.

Wnioskodawcami projektów wchodzących do proponowanego programu badań (w skrócie SPB-NCBiR/PPTS) są podmioty tworzące PPTS (przetwórcy i wytwórcy wyrobów hutniczych oraz jednostki naukowe). W tworzeniu SPB-NCBiR/PPTS uczestniczyły następujące jednostki naukowe: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Częstochowska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Spawalnictwa, Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych-Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach i Instytut Metalurgii Żelaza - Koordynator PPTS.


Na zaproszenie Europejskiej Platformy Technologicznej Stali, dr inż. Adam Schwedler, Dyrektor Instytutu Metalurgii Żelaza, Koordynatora PPTS, powołany został w skład grupy WG5 (People) ESTEP.


W dniu 26 czerwca 2007 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Polskiej Platformy Technologicznej Stali, poświęcone ustalaniu dalszych działań Platformy na rzecz realizacji Strategicznego Programu Badań PPTS. W ramach spraw organizacyjnych Komitet Sterujący PPTS podjął następujące uchwały:

 • Uchwałę o powołaniu Romualda Talarka (HIPH) na Zastępcę Przewodniczącego KS
 • Uchwałę o przyjęciu Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej na uczestnika PPTS
 • Uchwałę o powołaniu stałego Komitetu Naukowego PPTS w składzie:
  • Prof. dr hab. inż. Leszek Blacha - Politechnika Śląska
  • Prof. dr hab. inż. Henryk Dyja - Politechnika Częstochowska
  • Prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski - Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Prof. dr hab. Józef Paduch - Instytut Metalurgii Żelaza im. Stansiława Staszica

W dniu 13 czerwca 2007 roku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie dotyczące I Etapu Realizacji Strategicznego Programu Badań Polskiej Platformy Technologicznej Stali, któremu przewodniczył Podsekretarz Stanu w MNiSzW prof. Krzysztof J. Kurzydlowski. Dr inż. Adam Schwedler - dyrektor Instytutu Metalurgii Żelaza - Koordynatora Polskiej Platformy Technologicznej Stali przedstawił sposób przygotowania, zakres tematyczny i koszty realizacji projektów zawartych w dokumencie: "Realizacja Strategicznego Programu Badań Polskiej Platformy Technologicznej Stali; Etap I". Poinformował ponadto zebranych o rozwijającej się współpracy pomiędzy platformami stali: polską (PPTS) i europejską (ESTEP); zrelacjonował wyniki i udział strony polskiej w konferencji ESTEP pt.: "Working Together for Growth and Jobs" (Warszawa, 26-27.04 2007) oraz omówił aktywność przedstawicieli Polski w Mirror Group ESTEP. Po prezentacji odbyła się dyskusja, w trakcie której Minister Kurzydłowski i inni uczestnicy spotkania pozytywnie ocenili kompleksowość i przydatność SPB PPTS oraz możliwości jego finansowania.


W dniach 26-27.04.2007 r. w Warszawie odbędzie się konferencja Europejskiej Platformy Technologicznej Stali (ESTEP) "Working Together for Growth and Jobs". Na Konferencji przedstawione zostaną następujące prezentacje PPTS:

 • A. Schwedler "The Polish Steel Technology Platform"
 • A. Wypych "Restructuring of employment and recruitment needs of Mittal Steel Poland"
 • Z. Malinowski "Advanced Teaching for Advanced Materials and Technology"

Polska Platforma Technologiczna Stali ma swoją reprezentację w Komitecie Naukowym Konferencji w osobie dr Adama Schwedlera (Instytut Metalurgii Żelaza). Pełna informacja o konferencji jest dostępna na: www.eurofer.be/events/warsaw/


W dniu 20.12.2006 r. w siedzibie Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Polskiej Platformy Technologicznej Stali, na którym Komitet Sterujący zapoznał się z działaniami promocyjnymi PPTS. Przedyskutowano kierunki dalszych działań Platformy w celu wdrożenia Strategicznego Programu Badań.


Koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Stali nawiązał bezpośredni kontakt z Sekretarzem Generalnym Europejskiej Platformy Technologicznej Stali (ESTEP) - panem J.C. Charbonnier. Przygotowywane są propozycje współpracy pomiędzy ESTEP a PPTS.


W dniu 5.12.2006 r. Strategiczny Program Badań PPTS został zaprezentowany w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W spotkaniu uczestniczyli Minister J. Kurzydłowski, Minister O. Gail, przedstawiciele komitetów, dyrektorzy departamentów, a ze strony PPTS - prezes J. Podsiadło (Mittal Steel Poland S.A.), prezes R. Talarek (Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa) i dyrektor A. Schwedler (Instytut Metalurgii Żelaza). Program został wysoko oceniony przez Ministerstwo.


Strategiczny Program Badań PPTS został oficjalnie przekazany do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki, Europejskiej Platformy Technologicznej Stali (ESTEP) oraz został zaprezentowany na międzynarodowej konferencji inaugurującej 7 PR w Polsce, która odbyła się w Warszawie w dniach 16-17.11.2006 r.


W dniu 19.10.2006 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego (KS) Polskiej Platformy Technologicznej Stali, w trakcie którego podjęto następujące uchwały i ustalenia:

 • Przyjęto regulamin działania Komitetu Sterującego
 • Wybrano Przewodniczącego Komitetu Sterującego, którym został Pan dr inż. Jerzy Podsiadło (Mittal Steel Poland).
 • Członkowie KS zaproponowali wprowadzenie kilku uzupełnień i zmian do przedstawionego opracowania Strategicznego Programu Badań, a następnie przeprowadzenie głosowania w sprawie zatwierdzenia SPB na drodze korespondencji elektronicznej. Głosowanie to z wynikiem pozytywnym zostało przeprowadzone w listopadzie 2006 r.
 • Przyjęto następujące ustalenia w zakresie promocji i wdrażania SPB: dostarczenie i prezentacja SPB władzom centralnym (MG, MNiSW) i zarządom przedsiębiorstw branży stalowej, prezentacja na forum ESTEP i na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz pilne wygenerowanie kilku projektów celowych wynikających z opracowanego Programu.
 • Uzgodniono, że Komitet Sterujący podejmie kroki mające na celu zapewnienie odpowiedniej reprezentacji uczestników PPTS w dwu międzynarodowych konferencjach: - Konferencji inicjującej 7PR w Warszawie 16-17 listopada 2006 (referat dr A.Schwedlera "Materiały w Strategicznym Programie Badań Polskiej Platformy Technologicznej Stali") oraz - Warsaw Steel Companies-Universities Joint Conference "Working Together for Growth and Jobs" 26-27 kwietnia 2007.

W dniu 28.09.2006 r. siedzibie Koordynatora Platformy - Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach odbyło się spotkanie Grup Roboczych Polskiej Platformy Technologicznej Stali w celu omówienia ostatecznej wersji, przygotowanych przez Grupy Robocze dokumentów: Strategicznego Programu Badań (SPB) i Wizji Rozwoju Sektora Stalowego w Polsce oraz uzgodnienia zakresu dalszych działań. Oba dokumenty zyskały akceptację obecnych a w wyniku dyskusji uczestnicy doszli do następujących wniosków:

 • Należy uruchomić działania proponowane przez Koordynatora PPTS, zmierzające do promocji i uruchomienia realizacji SPB.
 • Realizacja SPB będzie następować poprzez uruchamianie projektów badawczo-rozwojowych dotyczących zagadnień mieszczących się w ramach problematyki objętej Programem.
 • Projekty badawczo-rozwojowe kreowane i realizowane w ramach Strategicznego Programu Badań PPTS powinny być ewidencjonowane przez Koordynatora. Ewidencja będzie stanowić świadectwo realizacji SPB i służyć jego dalszej promocji.
 • Grupy Robocze PPTS powinny być nadal aktywne, ich działalność powinna być ukierunkowana na wspieranie kreowania projektów badawczo-rozwojowych, stanowiących fazę realizacyjną SPB.
 • Jedną z form w/w działalności może być przygotowywanie stosownej informacji dla zarządów podmiotów gospodarczych, będących uczestnikami PPTS.
 • Grupy Robocze PPTS powinny się okresowo spotykać, przy czym każde spotkanie winno mieć określony cel i tematykę. Organizacja spotkań należy do obowiązków Koordynatora PPTS. Pierwsze spotkanie należy poświęcić informacji dot. form działalności badawczo-rozwojowej i możliwości jej dofinansowania ze środków publicznych.
 • Koordynator PPTS powinien - w porozumieniu z przedstawicielami Mittal Steel Poland - zaprezentować informację o SPB Zarządowi tej firmy.

W dniu 10 marca 2006 r. w Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach odbyło się zebranie koordynatorów i łączników grup roboczych PPTS z udziałem Dyrekcji Instytutu - Koordynatora Platformy. Zebranie poświęcone było omówieniu wniosków z pierwszej serii spotkań grup roboczych oraz uzgodnieniu procedury opracowania Wizji i Strategicznego Programu Badawczego (SPB) Platformy. Zastępca Dyrektora ds. Naukowych przedstawił propozycję zakresu tematycznego Wizji oraz główne obszary i kierunki badawcze Strategicznego Programu Badawczego. W wyniku dyskusji przyjęto następujące uzgodnienia:

 1. Wizję rozwoju sektora stalowego w Polsce opracuje Koordynator Platformy w konsultacji z Koordynatorami grup.
 2. Strategiczny Program Badawczy będzie miał strukturę 3 - poziomową i obejmie:
  • obszary badawcze
  • kierunki badawcze oraz
  • problemy badawcze.
  Realizacja SPB przebiegać będzie na 4- poziomie w postaci projektów badawczych w ramach poszczególnych problemów badawczych.
 3. Zaakceptowano przedstawione w załączeniu główne obszary i kierunki badawcze SPB zbieżne z Programem Europejskiej Platformy Technologicznej Stali. Uznano, że potrzeby badawcze specyficzne dla krajowego sektora stalowego zostaną zawarte w postaci problemów badawczych, stanowiących wypełnienie europejskich obszarów i kierunków badawczych oraz wprowadzonych dodatkowo nowych kierunków badawczych.
 4. Koordynatorzy w terminie do 10 kwietnia przedstawią propozycję dodatkowych kierunków badawczych oraz zaproponują problemy badawcze w ramach poszczególnych kierunków badawczych i opracują ich uzasadnienie.
 5. Na wniosek Koordynatorów Grupy 2 Racjonalne wykorzystanie źródeł energii i Grupy 3 Racjonalna gospodarka surowcami i odpadami ustalono połączenie obu grup w celu wspólnej pracy w ramach obszaru badawczego nr 3. Racjonalna gospodarka surowcami mediami oraz ochrona środowiska.

W dniu 27 stycznia 2006 r. w siedzibie Koordynatora w Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach odbyło się zebranie informacyjno-organizacyjne grup roboczych PPTS. Podstawowym celem spotkania było przyjęcie harmonogramu pracy i podziału zadań dla opracowania Strategicznego Programu Badań PPTS.

Dokonano wyboru koordynatorów pięciu Grup Roboczych powołanych dla opracowania cząstkowych programów badań:

 • Grupa 1: Bezpieczne, czyste, oszczędne i niskonakładowe technologie Marian Rachwalski - Ferrostal Łabędy Sp. z o.o.
 • Grupa 2: Racjonalne wykorzystanie źródeł energii Andrzej Curyło - Mittal Steel Poland S.A.
 • Grupa 3: Racjonalna gospodarka surowcami i odpadami Henryk Krawiec- Mittal Steel Poland S.A.
 • Grupa 4: Wyroby stalowe atrakcyjne dla użytkowników Bogdan Mikołajczyk - Mittal Steel Poland S.A.
 • Grupa 5: Kwalifikowane kadry dla przemysłu stalowego Czesław Sajdak - Akademicko Gospodarcze Stowarzyszenie Hutnictwa

Ustalono, że opracowanie scalonego dokumentu końcowego nastąpi do 15 sierpnia br. przez zespół redakcyjny pod kierunkiem Józefa Paducha (IMŻ).


W dniu 19 grudnia 2005 r. w Katowicach na rozszerzonym posiedzeniu Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Edukacji i Nauki nastąpiło oficjalne podpisanie Porozumienia o utworzeniu Polskiej Platformy Technologicznej Stali (PPTS).

Jako pierwszoplanowe zadania Platformy uznano:

 • Konsolidację producentów stali i wyrobów hutniczych w Polsce w celu identyfikacji wspólnych problemów z przedkonkurencyjnego zakresu działalności, oraz
 • Opracowanie Strategicznego Programu Badań dla przemysłu stalowego w Polsce.


Powrótwersja do druku