×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

O projekcie

Plan Działania na Rzecz „Nowych Umiejętności w Przemyśle Stalowym” (Blueprint): Zrównoważona Strategia i Program Rozwoju Umiejętności Wynikające z Potrzeb Europejskiego Przemysłu Stalowego (ESSA)

 

Słowa kluczowe: edukacja, wymiar europejski, innowacje

 

Czas trwania projektu: 1.01.2019 – 31.12.2022

 

Finansowanie projektu: EU ERASMUS+

 

Krótki opis projektu:

ESSA realizuje uwzględniający potrzeby sektora, zrównoważony i skoordynowany plan Europejskiej Agendy Umiejętności Stalowych. Strategia Blueprint dotycząca rozwoju kapitału ludzkiego za pośrednictwem Sector Skills Alliance (SSA) jest realizowana w ramach procesu innowacji społecznych z udziałem szerokiego grona kluczowych interesariuszy przemysłu stalowego: firm, dostawców usług edukacyjnych i szkoleniowych, instytucji badawczych, partnerów społecznych (europejskich i krajowych stowarzyszenia stalowe i związki zawodowe), a także eksperci branżowi.

 

Partnerzy w projekcie:

 • Firmy stalowe:

ThyssenKruppSteel Europe, ArcelorMittal (Poland, Spain), Salzgitter AG, Sidenor, BARNA (Celsa Group)

 • Edukacja i szkolenia:

Steel Institute VDEh, Ł-IMŻ, Scuola Superiore Sant'Anna, TKSE Training Centre, AM Spain, World Steel University

 • Stowarzyszenia hutnicze i partnerzy społeczni:

EUROFER, ESTEP, industriALL Europe, World Steel Association, UNESID, Polish Steel Platform, German Steel Federation, European Cold Rolled Steel Association CIELFFA, Association of Finish Steel and Metal Producers, OS KOVO, Federacciai (Federazione Imprese Siderurgiche Italiane)

 • Instytucje badawcze:

TU Dortmund University, Cardiff University, University of Deusto, CSM/RINA, Visionary Analytics

 • Partnerzy stowarzyszeni:

IndustriALL (European Industry Union), Industriarbetsgivarna (Swedish Industry Federation), ESTEP European Steel Technology Platform, Polish Steel Platform, Celsa Group (representing steel companies from France, Norway, Wales, Poland and Spain), Enrico Gibellieri (European Steel expert), Community (UK union), EIT Raw Materials

Cele projektu:

ESSA opracowuje ukierunkowany na przemysł, zrównoważony i skoordynowany plan Europejskiej Agendy Umiejętności Stalowych na poziomie UE oraz plan wdrożenia dla państw członkowskich związanych ze stalą. Główne cele to:

 • Proaktywne dostosowanie umiejętności
 • Nowe wymagania dotyczące szkoleń i programów nauczania (w tym nowe sposoby krótkoterminowego wdrażania zarówno w przedsiębiorstwach, jak i instytucjach edukacyjnych i szkoleniowych)
 • Środki wsparcia politycznego poprzez mobilizację i integrację zainteresowanych stron i decydentów na szczeblu unijnym i krajowym
 • Skuteczne sektorowe programy podnoszenia umiejętności i skuteczne zarządzanie wiedzą
 • Większa atrakcyjność przemysłu stalowego i kariery dla utalentowanych ludzi (rekrutacja i utrzymanie)
 • Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) do ciągłego monitorowania potrzeb związanych z sukcesem i dostosowaniem.

 

Opis projektu (długi):

Rozwój gospodarczy, cyfrowy i technologiczny, a także rosnące wymagania w zakresie efektywności energetycznej i ochrony środowiska, stawiają europejski (i globalny) przemysł stalowy przed wieloma wyzwaniami, między innymi z ciągłą aktualizacją kwalifikacji, wiedzy i profilu pracowników. Celem tego projektu jest realizacja uzgodnionego z przemysłem, zrównoważonego i skoordynowanego planu Europejskiej Agendy Umiejętności w zakresie Stali (ESSA) i sprostanie wyżej wymienionym wyzwaniom w bezpośredni i trwały sposób. Zapewni on strategię rozwoju kapitału ludzkiego za pośrednictwem Sector Skills Alliance (SSA) w ramach procesu innowacji społecznych z udziałem wielu kluczowych zainteresowanych stron: firm, dostawców usług edukacyjnych i szkoleniowych, instytucji badawczych, partnerów społecznych (europejskie i krajowe stowarzyszenia hutnicze i związki zawodowe), a także ekspertów branżowych. Opierając się na solidnych podstawach poprzednich i bieżących inicjatyw na poziomie sektorowym (np. ESTEP) i badań (np. GT-VET), projekt zapewni skonsolidowane podejście do potrzeb i wyzwań związanych z umiejętnościami w branży, koncentrując się szczególnie na ludziach i umiejętnościach niezbędnych dla globalnie konkurencyjnego przemysłu. W ramach projektu opracowane zostaną konkretne i praktyczne strategie i programy (moduły i narzędzia) dla przewidywanych zapotrzebowań na umiejętności.

Dwa podstawowe cele będą wspierane przez podstawowe ramy strategii:

 1. Aktywna identyfikacja potrzeb i zapotrzebowania na umiejętności w zakresie przygotowania odpowiednich szkoleń i programów nauczania, w tym strategiczne wdrażanie nowych treści i metod (obejmujących rozwój szkoleń) w całym sektorze (umożliwiając w ten sposób wzajemne uznawanie umiejętności i szkoleń w całym sektorze oraz promowanie mobilności), zarówno w przedsiębiorstwach, jak i instytucjach edukacyjnych i szkoleniowych;
 2. Identyfikacja, rozwój i promocja udanych sektorowych programów rekrutacji i podnoszenia umiejętności (w tym wymiana istniejących narzędzi i dobrych praktyk) oraz opracowanie pierwszych (ramowych) narzędzi szkoleniowych dla: i) skutecznego zarządzania wiedzą w kierunku rozwoju talentów i mobilności, oraz ii) radzenia sobie z trudnościami rekrutacyjnymi (np. atrakcyjnością branży) w celu zwiększenia puli talentów i uzyskania bardziej zróżnicowanej grupy pracowników;

Te dwa główne cele są wspierane przez:

 1. Utworzenie bazy danych zawodów przemysłowych, ról zawodowych i wymagań dotyczących umiejętności w celu ułatwienia: i) rekrutacji; ii) poszukiwania pracy; iii) zapewnienia umiejętności i szkoleń na poziomie lokalnym, państw członkowskich i sektora UE, oraz; iv) analizy potrzeb w zakresie umiejętności;
 2. Zabezpieczenie środków wsparcia politycznego za pośrednictwem sojuszu na rzecz umiejętności (Skills Alliance) w celu mobilizacji i integracji zainteresowanych stron i decydentów (sektorowych) na szczeblu UE i państw członkowskich.;
 3. Opracowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI), w ramach powołanego sojuszu na rzecz umiejętności (Skills Alliance), w celu stałego monitorowania osiągania celów 1) i 2), a także proaktywne dostosowanie ESSA w celu sprostania pojawiającym się wyzwaniom.

 

Podejście metodologiczne:

Projekt powstał jako proces innowacji społecznych, integrujący wszystkie zainteresowane strony w procesie współtworzenia i uwzględniający wpływ społeczny, gospodarczy i środowiskowy od samego początku. W tym kontekście opracowanie planu ESSA obejmuje następujące działania:

 • połączenie europejskie, transgraniczne podejście sektorowe ze specyfikacjami krajowymi / regionalnymi, włączając władze krajowe i regionalne;
 • uwypuklenie współpracy firm i instytutów badawczych / edukacyjnych / szkoleniowych;
 • angażowanie partnerstwa społecznego (europejskiego i dla wybranych pilotażowych państw członkowskich);
 • opracowanie programu foresight, uzgodnionego z przemysłem stalowym, w celu proaktywnej identyfikacji najnowszych i przyszłych wymagań;
 • opracowanie konkretnego narzędzia i działania wraz z zainteresowanymi osobami (takimi jak kierownicy działów HR, technicy i inżynierowie, pracownicy, trenerzy i nauczyciele);
 • wspieranie wzajemnie powiązanego i wspólnego rozwój Przemysłu 4.0 i Pracy 4.0;
 • na koniec: zapewnienie rozwoju międzysektorowego i wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami przemysłu, polityki, nauki i edukacji.

 

Odbywa się to w ramach ośmiu pakietów roboczych (WP):

 • WP1: Zarządzanie;
 • WP2: Rozwój Technologiczny i Gospodarczy oraz Prognozowanie (transformacja cyfrowa, Przemysł 4.0);
 • WP3: (Przedsiębiorstwo) Wymagania Dotyczące Umiejętności i Przewidywanie (umiejętności, wiedza, kompetencja; Praca 4.0);
 • WP4: Wymagania i przepisy VET / Krajowe systemy VET (odpowiednie wymagania i przepisy dotyczące planu Blueprint);
 • WP5: Opracowanie Europejskiego Programu Blueprint (w tym szkolenia i szkolenie trenerów modułów; powiązanie z istniejącymi narzędziami UE, takimi jak EQF, ECVET itp.);
 • WP6: Transfer, wdrażanie i monitorowanie – współpraca i upowszechnianie (poziom UE i państw członkowskich) (stowarzyszenia hutnicze, instytucje systemu VET, przygotowanie do wdrożenia na szczeblu krajowym, współpraca z innymi sektorami rozwijającymi plany Blueprint);
 • WP7: Zalecenia polityczne (w tym współpraca z zainteresowanymi stronami z UE i państw członkowskich, krajowymi instytucjami finansującymi);
 • WP8: Zapewnienie jakości.

 

Strona domowa:

Ten link prowadzi do strony domowej projektu ESSA.

 

 

Obszar badawczy:

Praca i edukacja w Europie 

 

Koordynator Projektu (TU Dortmund University):

Antonius Schröder

Tel.: +49 231 755-90283

e-mail: antonius.schroeder@tu-dortmund.de

 

Kierownik Projektu w Ł-IMŻ:

Wojciech Szulc

Tel.: +48 32 2345 206

e-mail: wojciech.szulc@imz.pl

 

Linki:

2020-06-23

Pobierz pliki

default-icon.gifESSA Project Presentation  (7.19 MB)

default-icon.gifESSA Regional Rollout (3.12 MB)


Powrótwersja do druku