×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamówienia publiczne < 130.000 zł

Wykonywanie rocznej obsługi serwisowej urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach

Numer postępowania Status Rodzaj Termin składania ofert Miejsce składania ofert

konkurs ofert

Rozstrzygnięty
2021-01-12
Usługi 2020-12-17 15:00:00 Sieć Badawcza Łukasiewicz IMŻ, Dział DZ pok. 38

Informacje dodatkowe

OGŁOSZENIE dot. wykonywania rocznej obsługi serwisowej urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Metalurgii Żelaza

o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO

Kod CPV:  50730000-1 (Usługi w zakresie napraw i konserwacji układu chłodzenia)

Opis przedmiotu dostawy:

Roczna obsługa serwisowa, obejmuje wykonanie  4 przeglądów w ciągu roku (co 3 miesiące) urządzeń klimatyzacyjnych pracujących w ciągłym trybie oraz wykonanie 2 przeglądów w ciągu roku klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych (co 6 miesięcy), wg załączonego wykazu.

Oczekiwania Zamawiającego dot. gotowości do podjęcia interwencji awaryjnych przez Wykonawcę:

- 3 godziny od zgłoszenia w dni powszednie,

- 6 godzin od zgłoszenia w święta i dni wolne od pracy.

Przy sporządzaniu oferty Wykonawca powinien skalkulować koszty usługi serwisowej wraz z podstawowymi materiałami eksploatacyjnymi, niezbędnymi do przeprowadzenia prawidłowego przeglądu.

Zamawiający wymaga, aby po każdym przeglądzie sporządzony został protokół zawierający: zakres przeprowadzonych czynności, wymienione materiały eksploatacyjne i wyniki dokonanych pomiarów.

UWAGA

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej urządzeń objętych roczną usługą serwisową, w celu zapoznania się ze stanem faktycznym. Podane przez Zamawiającego informacje należy traktować jako orientacyjne i nie mogą służyć jako podstawa do przygotowania wyceny.

W oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną Wykonawca określi zakres niezbędnych czynności serwisowych dla poszczególnej urządzeń.

Termin wizji lokalnej można ustalać pod nr tel. 23-45-109, tel. kom. 602 335 855 z Kierownikiem Działu Gospodarczego - Rafał Palus.

Zamawiający informuje, że z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa serwisowa na okres 12 miesięcy.

Z powodu planowanych i trwających remontów, Zamawiający informuje, iż ilość urządzeń klimatyzacyjnych i centrali wentylacyjnych podczas trwania umowy może ulec zmianie. Faktura za przegląd będzie każdorazowo wystawiana na podstawie protokołu z przeglądu za faktycznie serwisowane urządzenia.

Sposób sporządzenia oferty:

Oferta powinna zawierać:

  1. zryczałtowane ceny jednostkowe dot. przeglądów poszczególnych urządzeń. Należy wypełnić załączony formularz ofertowy,
  2. zakres niezbędnych czynności serwisowych dla poszczególnych urządzeń,
  3. Wykaz podstawowych materiałów eksploatacyjnych, skalkulowanych w cenie ofertowej,
  4. Czas reakcji serwisowej Wykonawcy w przypadku awarii.

Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych z oferty (takich jak nazwa Oferenta, cena złożonej oferty itp.).

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty można składać w terminie do dnia 17.12.2020 r. do godziny 15:00:

  • w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, pokój 38 lub
  • drogą elektroniczną na adres: zamowienia@imz.pl

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.

Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:

  • W sprawach formalnych: Celina Przybylska-Żur, tel. 32/ 23-45-266, email: celina.przybylska@imz.pl
  • W sprawach: wizji lokalnej, technicznych i przedmiotu zamówienia: Rafał Palus, tel. 032 23-45-109, tel. kom. 602 335 855, email: rafal.palus@imz.pl

Załączniki

Data umieszczenia Plik do pobrania
2020-12-07 Ogłoszenie o konkursie
2020-12-07 Formularz ofertowy
2020-12-07 Harmonogram przeglądów Hala 4
2020-12-07 Klauzula RODO
2021-01-12 ROZSTRZYGNIĘCIE konkursu
powrót wersja do druku